Regulament de organizare si functionare

Regulament de organizare si functionare a caselor de cultura studentesti aprobat prin ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 4406 din 10 sept. 2002 si publicat in MO nr. 920 din 17 decembrie 2002.

Capitolul 1
Dispozitii Generale
Art.1 Casele de Cultura ale Studentilor sunt institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret si in coordonarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.
Art.2 Casele de Cultura ale Studentilor au ca obiect principal de activitate organizarea si desfasurarea actiunilor cultural-artistice ,distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive, transport intern si international, de agrement, precum si alte servicii cu precadere pentru studenti.
Art.3(1) in realizarea obiectului lor de activitate, Casele de Cultura ale Studentilor au urmatoarele atributii principale:
a.promoveaza si desfasoara activitati culturale si artistice specifice, manifestari sportive si turistice, educative, recreativ-distractive , transport si de agrement;
b.initiaza si organizeaza cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice si practice, ateliere de creatie;
c.asigura desfasurarea activitatii formatiilor artistice studentesti;
d.asigura participarea studentilor in conceperea si organizarea manifestarilor culturale si artistice specifice, manifestarilor sportive si turistice, educative, recreativ-distractive, si de agrement.
(2) Casele de Cultura ale Studentilor indeplinesc orice alte atributii stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare pentru domeniul lor de activitate.
(3) Formele si genurile de activitati specifice Caselor de Cultura ale Studentilor ce sunt cuprinse in anexa la prezentul regulament de organizare si functionare a Caselor de Cultura ale Studentilor.
(4) Coordonarea Caselor de Cultura ale Studentilor se realizeaza de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, care emite avize pentru activitatile intreprinse de acestea.
Art.4(1) Programul manifestarilor cultural-artistice este elaborat de Consiliul artistic tinand seama de obiectivele institutiei culturale, fiind aprobat de catre director si consiliul de administratie si devenind astfel sarcina de serviciu pentru toti salaritii casei de cultura a studentilor.
(2) Consiliul artistic este numit de catre director si va fi compus cu precadere din referenti de specialitate si din studenti care activeaza in cadrul casei de cultura a studentilor.
Art.5 Referentii de specialitate coordoneaza toate formele de activitati ce se organizeaza in Casele de Cultura ale Studentilor raspunzand in fata conducerii institutiei de realizarea programelor.
Art.6 in cadrul caselor de cultura ale studentilor se pot desfasura activitati de cercetare stiintifica specifica la care sunt antrenate colective de studenti si cadre didactice universitare. incheierea contractelor, derularea si finalizarea acestora, precum si aspectele financiare legate de aceasta activitate se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art.7 Bunurile mobile si imobile aflate in folosita caselor de cultura ale studentilor sunt: terenuri, cladiri, cabane, anexele lor, utilajele sectiilor, cercurilor, mijloacele de transport, terenuri de sport etc. care fac parte din domeniul public sau privat al statului(dupa caz).
Art.8 Spatiul caselor de cultura ale studentilor este folosit cu prioritate pentru activitati cultural-artistice si recreative pentru studenti,conform prevederilor prezentului regulament.
Art.9 Casele de cultura ale studentilor pot organiza prestari de servicii cu si pentru studenti(limbi straine,foto-film,tehnica de calcul, multiplicari, deplasari, specializari diverse etc.) pot infiinta si da in folosinta grupuri alimentare (mini-restaurante, cafe-bar etc.), baze sportive si de agrement, mici unitati comerciale, atat in regie proprie cat si in colaborare, cu respecatrea legislatiei in vigoare, cu aprobarea Autoritatii Nationale pentru Tineret si cu avizul Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.
Art.10 Pentru anumite activitati casele de cultura ale studentilor pot angaja prin contract colaboratori: specialisti, studenti, alte categorii socio-profesionale.

Capitolul 2
Conducerea Caselor de Cultura ale Studentilor
Art.11 Conducerea caselor de cultura ale studentilor este asigurata de catre consiliul de administratie si de catre director.
Art.12 Consiliul de administratie are rol de decizie asupra programelor anuale de activitate, bunei desfasurari a activitatii institutiei, in conditiile legii.
Art.13 Consiliul de administratie raspunde de respectarea prevederilor legale privind activitatea institutiei.
Art.14 Componenta consiliului de administratie se stabileste dupa cum urmeaza:
a.pentru casele de cultura ale studentilor din centrele universitare unde exista mai mult de o institutie de invatamant superior consiliul de administratie este format din: directorul institutiei, un reprezentant desemnat de Autoritatea Nationala pentru Tineret, un reprezentant al Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor; un reprezentant desemnat de fiecare rector din centrul universitar respectiv;cate un student din fiecare universitate, membru al senatului, desemnat de studentii membri ai senatului universitar si de organizatiile studentesti legal constituite la nivel de universitate; un reprezentant al studentilor care activeaza in cadrul casei de cultura respective; un referent artistic din cadrul casei de cultura a studentilor. Din consiliul de administratie pot face parte si pana la doi reprezentanti ai autoritatilor publice locale.
in cazul in care numarul membrilor consiliului de administratie astfel constituite este par, formatiile si cercurile studentesti care activeaza in cadrul casei de cultura isi vor mai desemna un reprezentant in consiliul de administratie.
Formatiile si cercurile studentesti care activeaza in cadrul casei de cultura isi vor desemna reprezentantul in sedinta comuna, la care participa cate un delegat de la fiecare formatie sau cerc studentesc. Sedinta va fi organizata de director.
Consiliul artistic va desemna referentul membru al consiliului de administratie, in sedinta organizata de director.
b.Pentru casele de cultura ale studentilor din centrele universiatre unde exista doar o institutie de invatamant superior, consiliul de administratie este format din: directorul institutiei, un reprezentant desemnat de Autoritatea Nationala pentru Tineret; un reprezentant desemnat de Agentia pentru Sprijinirea Studentilor; un reprezentant desemnat de rectorul universitatii respective; pana la trei studenti din universitate, membri ai senatului, desemnati de studentii membri ai senatului universitar si de organizatiile studentesti legal constituite la nivel de universitate; pana la doi reprezentanti ai studentilor care activeaza in cadrul casei de cultura respective; un referent artistic din cadrul casei de cultura a studentilor. Din consiliul de administratie mai pot face parte pana la doi reprezentanti ai autoritatilor publice locale.
in cazul in care numarul membrilor consiliului de administratie astfel constituit este par, formatiile si cercurile studentesti care activeaza in cadrul casei de cultura a studentilor isi vor mai desemna un reprezentant in consiliul de administratie.
Formatiile si cercurile studentesti care activeaza in cadrul casei de cultura isi vor desemna reprezentantii in sedinta comuna, la care paticipa cate un delegat de la fiecare formatie sau cerc studentesc. Sedinta va fi organizata de director.
Consiliul artistic va desemna referentul membru al consiliului de administratie, in sedinta organizata de director.
in maxim 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament rectoratele, studentii membri in senatele universitare si reprezentantii organizatiilor studentesti si directorii caselor de cultura vor transmite la Agentia pentru Sprijinirea studentilor propunerile pentru consiliul de administratie insotite de actele de desemnare.
Agentia pentru Sprijinirea Studentilor supune spre aprobare componenta nominala a consiliului de administratie.
Art.15 (1) Mandatul consiliului de administratie este pentru o perioada de 2 ani; mandatul poate fi retras inainte de expirarea acestei perioade de catre organismele care au delegat reprezentanti, pentru motive intemeiate. Mandatul persoanelor care au inlocuit membrii consiliului de administratie initial inceteaza odata cu cel al consiliului de administratie.
(2)Calitatea de membru al consiliului de administratie inceteaza de drept din momentul in care persoana imputernicita isi pierde calitatea in virtutea careia a fost desemnat. in acest caz institutia isi va desemna in termen de 30 zile un nou reprezentant.
Art.16 (1)Consiliul de administratie este condus de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre membrii consiliului, desemnat de presedinte.
(2)Presedintele consiliului de administratie este directorul Casei de Cultura a Studentilor.
(3)Consiliul de administratie prezinta semestrial Agentiei pentru Spijinirea Studentilor un raport de activitate.
Art.17 (1) Consiliul de administratie se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
(2)Deciziile consiliului de administratie se iau prin vot nominal deschis, cu majoritatea membrilor prezenti,daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din totalul membrilor.
(3)Dezbaterile Consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilita si comunicata de presedinte cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.Dezbaterile si deciziile consiliului de administratie se consemneaza in procese-verbale de sedinta, intr-un registru parafat si sigilat de presedinte. Procesul-verbal se semneaza de fiecare din cei prezenti, iar in situatia cand exista obiectiuni, acestea se consemneaza distinct.
Art.18 Directorul asigura conducerea operativa a activitatii casei de cultura si duce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor legale.
Art.19 (1) in functiile de director sunt numiti prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret pe baza de concurs organizat de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, absolventi ai institutiilor de invatamant superior de lunga durata. Concursul consta in probe scrise si orale si prezentarea unui proiect managerial.
(2) in situatii deosebite, poate fi numit prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret un director interimar cu conditia organizarii concursului pentru ocuparea postului in maxim 30 de zile de la data numirii.
(3) in exercirarea atributiilor sale, directorul emite decizii.
Art.20 Directorul prezinta anual spre abrobare Consiliului de administratie un raport de activitate si un program de actiuni cultural artistice.

Capitolul 3
Atributiile Consiliului de Administratie si ale directorului
Art. 21 Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
a)aproba programul managerial anual si trimestrial,
b)avizeaza bugetul anual de venituri si cheltuieli si contul de executie pentru anul anterior,
c)analizeaza raportul de activitate al directorului,
d)aproba premii si stimulente(in bani, bunuri materiale, alimente, excursii, tabere etc.) pentru personalul institutiei si pentru studentii remarcati in unele activitati ale institutiei, conform legii in vigoare ;
e)adopta Regulamentul de ordine interioara al institutiei si Regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
in prima sedinta a consiliuilui de administratie se va propune regulamantul de organizare si functionare a consiliului de administratie, care va fi adoptat in maxim o luna de la prima sedinta a consiliului de administratie, cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor . Regulamentul de organizare si functionare se adopta prin decizie a consiliului de administratie. Acest regulament poate fi modificat la propunerea a 1/3 din numarul membrilor consiliului de administratie, cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor.
f)avizeaza raportul semestrial de activitate intocmit de director, pe care il prezinta Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.
Art.22 Directorul are urmatoarele atributii :
a)intocmeste programul managerial anual si trimestrial, bugetul de venituri si cheltuieli (impreuna cu contabilul sef) si le supune spre avizare consiliului de administratie
b) coordoneaza realizarea programului managerial de activitate aprobat de consiliul de administratie
c) reprezinta institutia in raporturile cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, si cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si fizice romane sau straine
d) indruma, controleaza si coordoneaza activitatea personalului din subordine
e) aplica sanctiuni in conditiile legislatiei muncii
f) inainteaza consiliului de administratie propuneri de premiere a personalului din subordine si a studentilor meticulosi
g)convoaca consiliul de administratie in sedinta extraordinara, ori de cate ori activitatea casei de cultura o impune
h)intocmeste un raport trimestrial privind activitatea casei de cultura spre analiza Consiliului de administratie in sedinta ordinara
i)alte atribitii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Capitolul 4
Dispozitii financiare si de personal
Art.23 (1) Numarul maxim de posturi de la buget care pot fi utilizate de catre Casele de Cultura ale Studentilor este de 320.
(2) Repartizarea pe unitati a numarului de posturi se aproba prin ordinul Presedintelui Autiritatii Nationale pentru Tineret.
(3) Statele de functii, precum si structura organizatorica si de conducere a Caselor de Cultura ale Studentilor se avizeaza de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor si se aproba prin ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret .
Art.24 incadrarea si salarizarea personalului Caselor de Cultura ale Studentilor se fac potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/ 2000, modificata si completata, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar .
Art.25(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Caselor de Cultura ale Studentilor se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat .
(2) Casele de Cultura ale Studentilor pot beneficia de subventionarea cheltuielilor ocazionate de realizarea unor programe de manifestari culturale, stiintifice si sportive, nationale si internationale efectuate pentru studenti. Nivelul subventiilor se stabileste ca diferenta intre cheltuielile ocazionate de organizarea programelor si veniturile incasate din realizarea lor si se aproba de catre Presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret, in urma analizei propunerilor formulate in acest sens de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor.
(3) Veniturile proprii ale Caselor de Cultura ale Studentilor provin din donatii, sponsorizari, finantari interne si internationale si tarife de la persoane fizice si juridice, inclusiv venituri din inchirieri.

Capitolul 5
Dispozitii Finale
Art. 26 Casele de Cultura ale Studentilor au toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea lor de persoane juridice.
Art. 27 Activitatea financiar-contabila se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 28 Casele de Cultura ale Studentilor au stampila proprie, rotunda.
Art. 29 in arhivele caselor de cultura ale studentilor se pastreaza si se arhiveaza in conditiile legii toate documentele care atesta activitatea cultural –artistica si financiara a institutiei.
ANEXA NR. 1
FORME SI GENURI DE ACTIVITaTI SPECIFICE CASELOR DE CULTURa STUDENTESTI
1.Compartiment activitati artistice si culturale
a)Formatii artistice
•Formatii folclorice
•Dansuri
•Muzica instrumentala (orchestre, tarafuri)
•Solisti vocali si instrumentali etc.
•Formatii de teatru
•Grupuri de recitatori
•Grupuri corale
•Formatii instrumentale de muzica (camerale, orchestre, simfonice)
•Formatii de dansuri moderne si sportive
•Formatii de muzica usoara, vocale si instrumentale
•Formatii de jazz
•Grupuri de revista, estrada etc.
b)Cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice si practice
•Cenaclul de literatura (proza, poezie, literatura SF, dramaturgie, scenarii film, critica etc.)
•Cercuri de cultura plastica, muzicala, film, estetica, design
•Cerc de creatie stiintifico- tehnica
•Studii, cercetare, proiectare interdisciplinara pe baze de contracte
•Cercuri de creatie artistica: foto, film, arte plastice
•Expuneri, dezbateri interdisciplinare(miceroinformatica, speologie, istorie, religie etc.)
•Cercuri plastice de limbi straine, de religie, de actorie, solisti vocali, diverse specializari
•Editare de publicatii periodice sau permanente, pliante, caiete de culegeri, almanahuri, agende studentesti etc.
•Cercuri practice de training vocational si de pregatire in vederea integrarii socio-profesionale.
2.Activitati recreativ-distractive si de agrement
•Discoteca, videoteca, baluri studentesti, carnavaluri etc.
•Concerte , spectacole diferite ale formatiilor de amatori studentesti sau profesioniste la sediu sau in deplasare
•Proiectii de filme, cinemateca, cursuri de cultura cinemetografica
•Cluburi de jocuri distractive, jocuri logice, bridge etc.
•Concursuri cultural-artistice, distractive
•Publicatii, tipariri, creatii originale sau multiplicari, difuzare de carte
•Birou de impresariat artistic si modeling, intern si extern
•Expozitii: plastica,foto, design etc. (si valorificarea creatiilor)
•Diferite prestari servicii cu si pentru studenti, elevi si alte categorii sociale-specializari interdisciplinare
•Aniversari, sarbatori si ceremonialuri din viata studentilor
•Organizarea periodica a concursurilor(festivaluri) nationale si internationale ale formatiilor artistice studentesti
•Tabere de creatie artistica: interne, internationale
•Tabere de odihna pentru componentii colectivelor studentesti proprii
•Activitati sportive si turistice interne si internationale
•Grup alimentar(bufet, bar, restaurant), propriu sau in colaborare
•Alte forme de agrement sau desfacere de produse proprii sau in colaborare
•Transport intern si international.

Capitolul 1Dispozitii GeneraleArt.1 Casele de Cultura ale Studentilor sunt institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret si in coordonarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.Art.2 Casele de Cultura ale Studentilor au ca obiect principal de activitate organizarea si desfasurarea actiunilor cultural-artistice ,distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive, transport intern si international, de agrement, precum si alte servicii cu precadere pentru studenti.Art.3(1) in realizarea obiectului lor de activitate, Casele de Cultura ale Studentilor au urmatoarele atributii principale:a.promoveaza si desfasoara activitati culturale si artistice specifice, manifestari sportive si turistice, educative, recreativ-distractive , transport si de agrement;b.initiaza si organizeaza cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice si practice, ateliere de creatie;c.asigura desfasurarea activitatii formatiilor artistice studentesti;d.asigura participarea studentilor in conceperea si organizarea manifestarilor culturale si artistice specifice, manifestarilor sportive si turistice, educative, recreativ-distractive, si de agrement.(2) Casele de Cultura ale Studentilor indeplinesc orice alte atributii stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare pentru domeniul lor de activitate.(3) Formele si genurile de activitati specifice Caselor de Cultura ale Studentilor ce sunt cuprinse in anexa la prezentul regulament de organizare si functionare a Caselor de Cultura ale Studentilor.(4) Coordonarea Caselor de Cultura ale Studentilor se realizeaza de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, care emite avize pentru activitatile intreprinse de acestea.Art.4(1) Programul manifestarilor cultural-artistice este elaborat de Consiliul artistic tinand seama de obiectivele institutiei culturale, fiind aprobat de catre director si consiliul de administratie si devenind astfel sarcina de serviciu pentru toti salaritii casei de cultura a studentilor.(2) Consiliul artistic este numit de catre director si va fi compus cu precadere din referenti de specialitate si din studenti care activeaza in cadrul casei de cultura a studentilor.Art.5 Referentii de specialitate coordoneaza toate formele de activitati ce se organizeaza in Casele de Cultura ale Studentilor raspunzand in fata conducerii institutiei de realizarea programelor.Art.6 in cadrul caselor de cultura ale studentilor se pot desfasura activitati de cercetare stiintifica specifica la care sunt antrenate colective de studenti si cadre didactice universitare. incheierea contractelor, derularea si finalizarea acestora, precum si aspectele financiare legate de aceasta activitate se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Art.7 Bunurile mobile si imobile aflate in folosita caselor de cultura ale studentilor sunt: terenuri, cladiri, cabane, anexele lor, utilajele sectiilor, cercurilor, mijloacele de transport, terenuri de sport etc. care fac parte din domeniul public sau privat al statului(dupa caz).Art.8 Spatiul caselor de cultura ale studentilor este folosit cu prioritate pentru activitati cultural-artistice si recreative pentru studenti,conform prevederilor prezentului regulament.Art.9 Casele de cultura ale studentilor pot organiza prestari de servicii cu si pentru studenti(limbi straine,foto-film,tehnica de calcul, multiplicari, deplasari, specializari diverse etc.) pot infiinta si da in folosinta grupuri alimentare (mini-restaurante, cafe-bar etc.), baze sportive si de agrement, mici unitati comerciale, atat in regie proprie cat si in colaborare, cu respecatrea legislatiei in vigoare, cu aprobarea Autoritatii Nationale pentru Tineret si cu avizul Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.Art.10 Pentru anumite activitati casele de cultura ale studentilor pot angaja prin contract colaboratori: specialisti, studenti, alte categorii socio-profesionale. Capitolul 2Conducerea Caselor de Cultura ale StudentilorArt.11 Conducerea caselor de cultura ale studentilor este asigurata de catre consiliul de administratie si de catre director.Art.12 Consiliul de administratie are rol de decizie asupra programelor anuale de activitate, bunei desfasurari a activitatii institutiei, in conditiile legii.Art.13 Consiliul de administratie raspunde de respectarea prevederilor legale privind activitatea institutiei.Art.14 Componenta consiliului de administratie se stabileste dupa cum urmeaza:a.pentru casele de cultura ale studentilor din centrele universitare unde exista mai mult de o institutie de invatamant superior consiliul de administratie este format din: directorul institutiei, un reprezentant desemnat de Autoritatea Nationala pentru Tineret, un reprezentant al Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor; un reprezentant desemnat de fiecare rector din centrul universitar respectiv;cate un student din fiecare universitate, membru al senatului, desemnat de studentii membri ai senatului universitar si de organizatiile studentesti legal constituite la nivel de universitate; un reprezentant al studentilor care activeaza in cadrul casei de cultura respective; un referent artistic din cadrul casei de cultura a studentilor. Din consiliul de administratie pot face parte si pana la doi reprezentanti ai autoritatilor publice locale.in cazul in care numarul membrilor consiliului de administratie astfel constituite este par, formatiile si cercurile studentesti care activeaza in cadrul casei de cultura isi vor mai desemna un reprezentant in consiliul de administratie.Formatiile si cercurile studentesti care activeaza in cadrul casei de cultura isi vor desemna reprezentantul in sedinta comuna, la care participa cate un delegat de la fiecare formatie sau cerc studentesc. Sedinta va fi organizata de director.Consiliul artistic va desemna referentul membru al consiliului de administratie, in sedinta organizata de director.b.Pentru casele de cultura ale studentilor din centrele universiatre unde exista doar o institutie de invatamant superior, consiliul de administratie este format din: directorul institutiei, un reprezentant desemnat de Autoritatea Nationala pentru Tineret; un reprezentant desemnat de Agentia pentru Sprijinirea Studentilor; un reprezentant desemnat de rectorul universitatii respective; pana la trei studenti din universitate, membri ai senatului, desemnati de studentii membri ai senatului universitar si de organizatiile studentesti legal constituite la nivel de universitate; pana la doi reprezentanti ai studentilor care activeaza in cadrul casei de cultura respective; un referent artistic din cadrul casei de cultura a studentilor. Din consiliul de administratie mai pot face parte pana la doi reprezentanti ai autoritatilor publice locale.in cazul in care numarul membrilor consiliului de administratie astfel constituit este par, formatiile si cercurile studentesti care activeaza in cadrul casei de cultura a studentilor isi vor mai desemna un reprezentant in consiliul de administratie.Formatiile si cercurile studentesti care activeaza in cadrul casei de cultura isi vor desemna reprezentantii in sedinta comuna, la care paticipa cate un delegat de la fiecare formatie sau cerc studentesc. Sedinta va fi organizata de director.Consiliul artistic va desemna referentul membru al consiliului de administratie, in sedinta organizata de director.in maxim 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament rectoratele, studentii membri in senatele universitare si reprezentantii organizatiilor studentesti si directorii caselor de cultura vor transmite la Agentia pentru Sprijinirea studentilor propunerile pentru consiliul de administratie insotite de actele de desemnare.Agentia pentru Sprijinirea Studentilor supune spre aprobare componenta nominala a consiliului de administratie.Art.15 (1) Mandatul consiliului de administratie este pentru o perioada de 2 ani; mandatul poate fi retras inainte de expirarea acestei perioade de catre organismele care au delegat reprezentanti, pentru motive intemeiate. Mandatul persoanelor care au inlocuit membrii consiliului de administratie initial inceteaza odata cu cel al consiliului de administratie.(2)Calitatea de membru al consiliului de administratie inceteaza de drept din momentul in care persoana imputernicita isi pierde calitatea in virtutea careia a fost desemnat. in acest caz institutia isi va desemna in termen de 30 zile un nou reprezentant.Art.16 (1)Consiliul de administratie este condus de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre membrii consiliului, desemnat de presedinte.(2)Presedintele consiliului de administratie este directorul Casei de Cultura a Studentilor.(3)Consiliul de administratie prezinta semestrial Agentiei pentru Spijinirea Studentilor un raport de activitate.Art.17 (1) Consiliul de administratie se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.(2)Deciziile consiliului de administratie se iau prin vot nominal deschis, cu majoritatea membrilor prezenti,daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din totalul membrilor.(3)Dezbaterile Consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilita si comunicata de presedinte cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.Dezbaterile si deciziile consiliului de administratie se consemneaza in procese-verbale de sedinta, intr-un registru parafat si sigilat de presedinte. Procesul-verbal se semneaza de fiecare din cei prezenti, iar in situatia cand exista obiectiuni, acestea se consemneaza distinct.Art.18 Directorul asigura conducerea operativa a activitatii casei de cultura si duce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor legale.Art.19 (1) in functiile de director sunt numiti prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret pe baza de concurs organizat de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, absolventi ai institutiilor de invatamant superior de lunga durata. Concursul consta in probe scrise si orale si prezentarea unui proiect managerial.(2) in situatii deosebite, poate fi numit prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret un director interimar cu conditia organizarii concursului pentru ocuparea postului in maxim 30 de zile de la data numirii.(3) in exercirarea atributiilor sale, directorul emite decizii.Art.20 Directorul prezinta anual spre abrobare Consiliului de administratie un raport de activitate si un program de actiuni cultural artistice. Capitolul 3Atributiile Consiliului de Administratie si ale directoruluiArt. 21 Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:a)aproba programul managerial anual si trimestrial,b)avizeaza bugetul anual de venituri si cheltuieli si contul de executie pentru anul anterior,c)analizeaza raportul de activitate al directorului,d)aproba premii si stimulente(in bani, bunuri materiale, alimente, excursii, tabere etc.) pentru personalul institutiei si pentru studentii remarcati in unele activitati ale institutiei, conform legii in vigoare ;e)adopta Regulamentul de ordine interioara al institutiei si Regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;in prima sedinta a consiliuilui de administratie se va propune regulamantul de organizare si functionare a consiliului de administratie, care va fi adoptat in maxim o luna de la prima sedinta a consiliului de administratie, cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor . Regulamentul de organizare si functionare se adopta prin decizie a consiliului de administratie. Acest regulament poate fi modificat la propunerea a 1/3 din numarul membrilor consiliului de administratie, cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor.f)avizeaza raportul semestrial de activitate intocmit de director, pe care il prezinta Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.Art.22 Directorul are urmatoarele atributii :a)intocmeste programul managerial anual si trimestrial, bugetul de venituri si cheltuieli (impreuna cu contabilul sef) si le supune spre avizare consiliului de administratieb) coordoneaza realizarea programului managerial de activitate aprobat de consiliul de administratiec) reprezinta institutia in raporturile cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, si cu alte autoritati si institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice si fizice romane sau strained) indruma, controleaza si coordoneaza activitatea personalului din subordinee) aplica sanctiuni in conditiile legislatiei munciif) inainteaza consiliului de administratie propuneri de premiere a personalului din subordine si a studentilor meticulosig)convoaca consiliul de administratie in sedinta extraordinara, ori de cate ori activitatea casei de cultura o impuneh)intocmeste un raport trimestrial privind activitatea casei de cultura spre analiza Consiliului de administratie in sedinta ordinarai)alte atribitii in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Capitolul 4Dispozitii financiare si de personalArt.23 (1) Numarul maxim de posturi de la buget care pot fi utilizate de catre Casele de Cultura ale Studentilor este de 320.(2) Repartizarea pe unitati a numarului de posturi se aproba prin ordinul Presedintelui Autiritatii Nationale pentru Tineret.(3) Statele de functii, precum si structura organizatorica si de conducere a Caselor de Cultura ale Studentilor se avizeaza de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor si se aproba prin ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret .Art.24 incadrarea si salarizarea personalului Caselor de Cultura ale Studentilor se fac potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/ 2000, modificata si completata, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar .Art.25(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Caselor de Cultura ale Studentilor se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat .(2) Casele de Cultura ale Studentilor pot beneficia de subventionarea cheltuielilor ocazionate de realizarea unor programe de manifestari culturale, stiintifice si sportive, nationale si internationale efectuate pentru studenti. Nivelul subventiilor se stabileste ca diferenta intre cheltuielile ocazionate de organizarea programelor si veniturile incasate din realizarea lor si se aproba de catre Presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret, in urma analizei propunerilor formulate in acest sens de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor.(3) Veniturile proprii ale Caselor de Cultura ale Studentilor provin din donatii, sponsorizari, finantari interne si internationale si tarife de la persoane fizice si juridice, inclusiv venituri din inchirieri. Capitolul 5Dispozitii FinaleArt. 26 Casele de Cultura ale Studentilor au toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea lor de persoane juridice.Art. 27 Activitatea financiar-contabila se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Art. 28 Casele de Cultura ale Studentilor au stampila proprie, rotunda.Art. 29 in arhivele caselor de cultura ale studentilor se pastreaza si se arhiveaza in conditiile legii toate documentele care atesta activitatea cultural –artistica si financiara a institutiei.ANEXA NR. 1FORME SI GENURI DE ACTIVITaTI SPECIFICE CASELOR DE CULTURa STUDENTESTI1.Compartiment activitati artistice si culturalea)Formatii artistice•Formatii folclorice•Dansuri•Muzica instrumentala (orchestre, tarafuri)•Solisti vocali si instrumentali etc.•Formatii de teatru•Grupuri de recitatori•Grupuri corale•Formatii instrumentale de muzica (camerale, orchestre, simfonice)•Formatii de dansuri moderne si sportive•Formatii de muzica usoara, vocale si instrumentale•Formatii de jazz•Grupuri de revista, estrada etc.b)Cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice si practice•Cenaclul de literatura (proza, poezie, literatura SF, dramaturgie, scenarii film, critica etc.)•Cercuri de cultura plastica, muzicala, film, estetica, design•Cerc de creatie stiintifico- tehnica•Studii, cercetare, proiectare interdisciplinara pe baze de contracte•Cercuri de creatie artistica: foto, film, arte plastice•Expuneri, dezbateri interdisciplinare(miceroinformatica, speologie, istorie, religie etc.)•Cercuri plastice de limbi straine, de religie, de actorie, solisti vocali, diverse specializari•Editare de publicatii periodice sau permanente, pliante, caiete de culegeri, almanahuri, agende studentesti etc.•Cercuri practice de training vocational si de pregatire in vederea integrarii socio-profesionale.2.Activitati recreativ-distractive si de agrement•Discoteca, videoteca, baluri studentesti, carnavaluri etc.•Concerte , spectacole diferite ale formatiilor de amatori studentesti sau profesioniste la sediu sau in deplasare•Proiectii de filme, cinemateca, cursuri de cultura cinemetografica•Cluburi de jocuri distractive, jocuri logice, bridge etc.•Concursuri cultural-artistice, distractive•Publicatii, tipariri, creatii originale sau multiplicari, difuzare de carte•Birou de impresariat artistic si modeling, intern si extern•Expozitii: plastica,foto, design etc. (si valorificarea creatiilor)•Diferite prestari servicii cu si pentru studenti, elevi si alte categorii sociale-specializari interdisciplinare•Aniversari, sarbatori si ceremonialuri din viata studentilor•Organizarea periodica a concursurilor(festivaluri) nationale si internationale ale formatiilor artistice studentesti•Tabere de creatie artistica: interne, internationale•Tabere de odihna pentru componentii colectivelor studentesti proprii•Activitati sportive si turistice interne si internationale•Grup alimentar(bufet, bar, restaurant), propriu sau in colaborare•Alte forme de agrement sau desfacere de produse proprii sau in colaborare•Transport intern si international.

 

trrtrtr.jpg

dsds.jpg

Casa de Cultură a Studenţilor Craiova.

Ca orice altă „casă de cultură studențească” din ţară, Casa de Cultură a Studenților din Craiova oferă tuturor studenților....

Detalii

 

 rerere.jpg