Hotarare de Guvern nr. 801 din 19 mai 2004

Hotarare de Guvern nr. 801 din 19 mai 2004 privind organizarea si functionarea caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei”

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 31 mai 2004
In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” sunt institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret si in coordonarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” au ca obiect principal de activitate organizarea si desfasurarea actiunilor cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive, de agrement, precum si alte servicii cu precadere pentru studenti.
Art. 3. -
(1) In realizarea obiectului lor de activitate, casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” au urmatoarele atributii principale:
a) promoveaza si desfasoara activitati culturale si artistice specifice, manifestari sportive si turistice, educative, recreativ-distractive, transport si de agrement;
b) initiaza si organizeaza cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice si practice, ateliere de creatie;
c) asigura desfasurarea activitatii formatiilor artistice studentesti;
d) asigura participarea studentilor in conceperea si organizarea manifestarilor culturale si artistice specifice, manifestarilor sportive si turistice, educative, recreativ-distractive si de agrement.
(2) Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” indeplinesc orice alte atributii stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare pentru domeniul lor de activitate.
(3) Formele si genurile de activitati specifice caselor de cultura ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare a caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei”, aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret, la propunerea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor.
(4) Coordonarea activitatilor din casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” se realizeaza de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor.
Art. 4. – Conducerea caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” este asigurata de catre consiliul de administratie si de catre director, numit prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret, pe baza de concurs.
Art. 5. – Modul de organizare a consiliului de administratie si atributiile acestuia se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei”.
Art. 6. -
(1) Directorul asigura conducerea operativa a activitatii casei de cultura a studentilor sau a Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” si duce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Directorul prezinta anual spre aprobare consiliului de administratie un raport de activitate si un program de activitati cultural-artistice.
(3) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii.
(4) Atributiile directorului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei”.
(5) Directorul are calitatea de ordonator de credite in conditiile legii.
Art. 7. -
(1) Numarul maxim de posturi care poate fi utilizat de casele de cultura ale studentilor si de Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” este de 350.
(2) Repartizarea pe unitati a numarului de posturi se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.
(3) Statele de functii, precum si structura organizatorica si de conducere a caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” se avizeaza de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor si se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.
Art. 8. – Incadrarea si salarizarea personalului Caselor de Cultura ale Studentilor si al Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” se fac potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 9. -
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale caselor de cultura ale studentilor si ale Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(2) Casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” pot beneficia de subventionarea cheltuielilor ocazionate de realizarea unor programe de manifestari culturale, stiintifice si sportive, nationale si internationale efectuate pentru studenti. Nivelul subventiilor se stabileste ca diferenta intre cheltuielile ocazionate de organizarea programelor si veniturile incasate din realizarea lor si se aproba de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret, in urma analizei propunerilor formulate in acest sens de catre Agentia pentru Sprijinirea Studentilor.
(3) Veniturile proprii ale caselor de cultura ale studentilor si ale Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” provin din donatii, sponsorizari, finantari interne si internationale si tarife de la persoanele fizice si juridice.
Art. 10. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 216/1994 privind finantarea caselor de cultura studentesti si a complexelor cultural-sportive studentesti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 1 iunie 1994.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret,
Daciana Sarbu
Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Alin Teodorescu
Ministrul educatiei si cercetarii,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Bucuresti, 19 mai 2004. Nr. 801.
ANEXA ADRESELE caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei”
Nr. crt. Denumirea institutiei Adresa
1. Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia Str. Ardealului nr. 1, Alba Iulia, judetul Alba
2. Casa de Cultura a Studentilor din Brasov Bd. Eroilor nr. 29, Brasov, judetul Brasov
3. Casa de Cultura a Studentilor din Bucuresti Calea Plevnei nr. 61, Bucuresti, sectorul 1
4. Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca Piata Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca, judetul Cluj
5. Casa de Cultura a Studentilor din Craiova Str. Eugen Carada nr. 10, Craiova, judetul Dolj
6. Casa de Cultura a Studentilor din Galati Str. Stiintei nr. 115, Galati, judetul Galati
7. Casa de Cultura a Studentilor din Iasi Str. Vasile Conta nr. 30, Iasi, judetul Iasi
8. Casa de Cultura a Studentilor din Petrosani Str. 1 Decembrie nr. 81, Petrosani, judetul Hunedoara
9. Casa de Cultura a Studentilor din Pitesti Str. Panselelor nr. 2, Pitesti, judetul Arges
10. Casa de Cultura a Studentilor din Ploiesti Bd. Bucuresti nr. 39, Ploiesti, judetul Prahova
11. Casa de Cultura a Studentilor din Resita Str. Petru Maior, Resita, judetul Hunedoara
12. Casa de Cultura a Studentilor din Sibiu Calea Dumbravii nr. 34, Sibiu, judetul Sibiu
13. Casa de Cultura a Studentilor din Targu Mures Str. Nicolae Grigorescu nr. 19, Targu Mures, judetul Mures
14. Casa de Cultura a Studentilor din Timisoara Bulevardul Regele Carol I nr. 9, Timisoara, judetul Timis
15. Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” Str. Oltetului nr. 30, Bucuresti, sectorul 2

trrtrtr.jpg

dsds.jpg

Casa de Cultură a Studenţilor Craiova.

Ca orice altă „casă de cultură studențească” din ţară, Casa de Cultură a Studenților din Craiova oferă tuturor studenților....

Detalii

 

 rerere.jpg