ANUNT Casa de Cultura a Studentilor, adresa sediului: Loc. Craiova, Str. Eugeniu Carada, Nr. 10, Craiova, jud. Dolj, telefon/fax 0351.414325 cod fiscal 4332070, Cont RO78TREZ2915009XXX000250 deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin Silviu Ionut Dumitrache - Director, Organizează in data de 02 martie 2016 ora 09.00, concursul/examenul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui număr de 3 (trei) posturi: a. Referent de specialitate – Grad de specialitate II (studii superioare)– Compartimentul Cultural-artistic; b. Referent de specialitate – Grad de specialitate II (studii superioare) - Compartimentul Administrativ-investiții-patrimoniu-secretariat și relații publice; c. Consilier – Grad de specialitate I (studii superioare) - Compartimentul Administrativ-investiții-patrimoniu-secretariat și relații publice; Locul de desfasurare – sediul Casei de Cultură a Studenților, Adresa sediului: Loc. Craiova, Str. Eugeniu Carada, Nr. 10, Craiova, jud. Dolj, . În vederea participării la concurs, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului (21. 01. 2016 – 04. 02. 2016), candidații depun dosarul de concurs, între orele 08.00 – 16.00 (luni-vineri), la sediul sediul Casei de Cultură a Studenților, Adresa sediului: Loc. Craiova, Str. Eugeniu Carada, Nr. 10, Craiova, jud. Dolj (la secretariatul instituției ). Concursul va consta, în 3 etape succesive, după cum urmează : - selecția dosarelor de înscriere – 09. 02. 2016 – 11. 02. 2016; - proba scrisă – 02. 03. 2016 – ora 09. 00 ; - interviul – 02. 03. 2016 – ora 13.00. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la H.G. NR.286/2011 . Astfel, poate participa la concurs persoana care : a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris si vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS : a). Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ; b). Studii de specialitate în domeniul cultural artistic (doar pentru Compartimentul cultural - artistic ) – și diploma/atestat acreditat(ă) Ministerul muncii și familiei (Comisie ANC - AJPIS) pentru formator/manager de proiect - constituie un avantaj ; c). Vechime în specialitatea studiilor minim 1 an ; d). Abilități, calități și aptitudini : comunicare, lucru în echipă, profesionalism, conștiinciozitate, adaptabilitate și flexibilitate, confidențialitate, eficiență, creativitate ; e). Cerințe specifice: delegări,disponibilitate pentru lucru în program prelungit; f). Experiență în scrierea, implementarea si gestionarea de proiecte de tineret culturale, educative, sportive și în organizări de evenimente ; g). Cunoștințe de operare PC ; DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS : În conformitate cu dispozițiile art.6 din Anexa la H.G. nr.286/2011, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente : 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Casei de Cultură a Studenților; 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurii primei probe a concursului) ; 6. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 7. Curriculum vitae; 8. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. Actele prevazute la punctele 2, 3, 4 si 8 vor fi insoțite de documentele în original și se vor certifica pentru conformitatea cu originalul sau se vor prezenta în copii legalizate. BIBLIOGRAFIE : 1. H.G. nr.801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc ” Tei”; 2. H.G. nr.11/2013 privind inființarea, organizarea si funcționarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificările și completările ulterioare ; 3. H.G. nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret; 4. Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România ; 5. Legea 350/2006 – Legea Tinerilor, cu modificările si completările ulterioare ; 6. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice . 7. METODOLOGIA 2015 – Programe și proiecte pentru tineret și student 8. Strategia națională pentru tineret 2015-2020 Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei de Cultură a Studenților, Adresa sediului: Loc. Craiova, Str. Eugeniu Carada, Nr. 10, Craiova, jud. Dolj, la numărul de telefon 0251. 414. 325 . DIRECTOR , DUMITRACHE SILVIU IONUT