REPARATII CURENTE CORP B SALA DE REPETITII SUBSOL Secţiunea I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI Secţiunea II FORMULARE Sectiunea I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Casa de Cultura a Studentilor Craova Adresa: Eugeniu CARADA Nr.10 Localitate: Craiova Cod postal: 200390 Tara: Romania Persoana de contact: _____________ Telefon: 0351 414 325 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Fax: 0351 414 325 Adresa/ele de internet: Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante DA □ NU[x] Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute la adresa mai sus menţionată. I.c.Sursa de finantare : Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: BVC 2015 Fonduri Subventie MTS Proiect finantat din fonduri comunitare DA □ NU [x] II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: REPARATII CURENTE CORP B SALA DE REPETITII SUBSOL II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării (a) Lucrări [x] (b) Produse □ (c) Servicii Anexa 2A □ Execuţie [x] Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumparare in rate □ Principala locatie a lucrarii: Casa de Cultura a Studentilor Craova Cod CPV – 45453000-7 Principalul loc de livrare ____________________ ____________________ Cod CPV Principalul loc de prestare _______________________ _______________________ Cod CPV II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziţie publică: [x] Încheierea unui acord cadru □ II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica lucrari de la data semnarii contractului si pana la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. II.1.5) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini) da □ nu [x] Daca da: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU [x] II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Scopul contractului il constituie executarea de lucrari de reparatii curente corp B sala de repetitii subsol conform caetului de sarcini II.2.2) Optiuni (daca exista) da □ nu [x] Daca exista, descrierea acestor optiuni: III. Conditii specifice contractului III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat III.1.2. Altele DA □ NU [x] DA □ NU [x] IV: Contractul de executie lucrari de reparatii curente reparatii curente corp B sala de repetitii subsol urmeaza a fi atribuit in conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr.34/2006 prin atribuire directa, in urma unei selectii a ofertelor depuse, pe baza criteriului „pretul cel mai scazut”. IV.1) Legislatia aplicata : 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind artibuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Hotararea nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare; V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului Declaratie privind calitatea de participant la procedura Solicitat [x] Nesolicitat □ Cerinta obligatorie: • Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularul 12C Declaratii privind eligibilitatea si neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 Solicitat [x] Nesolicitat □ Cerinta obligatorie: • Declaratia de eligibilitate Formularul 12A Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 Solicitat [x] Nesolicitat □ Cerinta obligatorie:  Formularul 12B Certificat de participare la licitaţie cu ofertã independentã conform prevederilor Ordinului nr.314/2010 Solicitat [x] Nesolicitat □ Cerinta obligatorie:  Formularul 12D Certificate privind indeplinirea obligatiilor fiscale Solicitat [x] Nesolicitat □ Cerinta obligatorie: -Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice in original; -Certificat fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către bugetul local (formular-tip eliberat de către Primăria competentă) in original.Certificatele se vor prezenta in original sau copie legalizata acestea trebuind sa fie eliberate cu cel mult 30 de zile anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor, cu termen valabil la data deschiderii ofertelor. Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amanări, eşalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor. Ofertantii care inregistreaza datorii la bugetele locale sau la bugetul de stat vor fi exclusi de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Persoane juridice/fizice romane Solicitat [x] Nesolicitat □ Cerinte obligatorii persoane juridice: • Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lingă Tribunalul Judeţean sau după caz acte care dovedesc înfiinţarea conform legii – copie conformata cu orifginalul; V. 3.) Situatia economico-financiara Informatii privind situatia economico-financiara Solicitat □ Nesolicitat [x] V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat [] Nesolicitat X Standarde de asigurare a calitatii Solicitat □ Nesolicitat [x] Standarde de protectia mediului Solicitat □ Nesolicitat [x] Standarde de sanatate si securitate ocupationala Solicitat □ Nesolicitat [x] Informatii privind subcontractantii Solicitat □ Nesolicitat [x] Nota: - Ofertantii au obligatia de a depune toate documentele necesare care sa ateste indeplinirea cerintelor minime si obligatorii de calificare solicitate; - Ofertele urmeaza a fi depuse exclusiv in nume propriu; - Autoritatea contractanta va considera ca inacceptabila oferta depusa de un ofertant care in ultimii doi ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau un client privat beneficiar de servicii prestate de firma ofertanta cu privire la modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale; VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei Exclusiv limba romana VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile de la data inregistrarii VI.3) Garantie de participare Solicitat □ Nesolicitat [x] VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Nesolicitat – ofertantii avand obligatia de a-si insusi in totalitate cerintele caietului de sarcini. VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Propunerea financiara se va completa in lei si va cuprinde: - Formularul de oferta nr.B5 - Devizul oferta - Lista consumurilor de resurse materialele - Lista consumurilor cu mana de lucru VI.6) Modul de prezentarea ofertei Adresa la care se depune scrisoarea de insoţire si documentele pentru selecţie de oferte este: Str. Eugeniu Crada Nr.10, Craiova, Dolj. Data limită pină la care se primeşte scrisoarea de interes insoţită de documentele pentru selectia de oferte este 25.11.2015 ora 1000 Scrisoarea de înaintare se intocmeşte in conformitate cu modelul prevăzut în, Formularul nr.B1 si se va atasa pe plicul exterior. Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării scrisorii de interes si ofertei. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încat scrisoarea de interes si oferta să fie primită de Casa de Cultura a Studentilor pină la data limită de: 25.11.2015 ora 1000. Oferta insotita de scrisoarea de înaintare, poate fi depusă numai direct la adresa prevazută mai sus sau prin poştă. Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră. Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de însoţire şi oferta în original şi o copie semnate si ştampilate de catre ofertant sau de persoana imputernicită de acesta. Oferta nu va conţine rinduri suplimentare, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu exceptia corecturilor făcute şi semnate de către ofertant sau persoana imputernicită a acestuia. Ofertantul are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. Autoritatea contractanta va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate, desfăcute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-a produs aceasta. Toate documentele care atesta cerintele de calificare si eligibilitate vor fi depuse in plic separat pe care va scrie “CERINTE MINIME DE CALIFICARE”. Firmele care nu indeplinesc toate cerintele de calificare vor fi considerate ca inacceptabile, ofertele lor urmand a fi respinse in etapa de evaluare a ofertelor. Candidatul trebuie să sigileze exemplarul original şi copia în plicuri separate, marcind corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, netransparent, sigilat şi închis corespunzator. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea (numele) şi adresa candidatului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este declarată întirziată. VI.7) Data limita de depunere a ofertelor 25.11.2015 ora 1000 VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de selectie de oferte. VI.9) Deschiderea ofertelor La sediul Casei de Cultura a Studentilor in data de 25.11.2015 ora 1200. VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Pretul cel mai scazut [x] VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica □ VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA □ NU [x] Preţul contractului de achiziţie publică este ferm pe toata perioada de prestare a serviciilor si este exprimat în lei. Nu se vor acorda avansuri de plata. VIII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA [x] NU □ Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA si se constituie prin: (1) Garantia de buna executie se constituie la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor prin constituirea de catre executant a unui cont de garantie de buna executie in care se vor vira 5% din valoarea contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa acopere perioada de timp pâna la data incheierii procesului-verbal de recepţie finala. (2) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin depunerea in numerar a sumei corespunzătore la casieria autoritatii contractante. Daca partile convin, garanţia de bună execuţie se va putea constitui si conform art. 90 alin. 3 din HG 925/2006 care devine anexa la contract. (3) Cuantumului garanției de buna execuție i se vor aplica si prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. În această situație, prestatorul beneficiază de reducerea cu 50% a cuantumului garanţiei de bună execuție. - Sectiunea II – Formulare Formularul nr.B1 OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii contractante ..................... nr. .......... / .......... (denumirea/numele) S C R I S O A R E D E Î N A I N T A R E Catre, Casa de Cultura a Studentilor , Str. Eugeniu Crada Nr.10 Craiova Dolj (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a anuntului nr. 1113 din 19.11.2015, privind contractarea de lucrari de reparatii curente Corp B sala de repetitii subsol prin aplicarea procedurii de achizitie directa va transmitem alaturat oferta noastra in original si intr-un numar de 2 copii. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele solicitate. Cu stima, Data completarii 24.11.2015 Ofertant, ....................... (semnatura autorizata) Formular nr. 12A Operator economic .......................... (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completarii ............. Operator economic, ................................ (semnatura autorizata) Operator economic Formular nr. 12B _________________________ (denumirea/numele) DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca: a) nu am intrat în stare de faliment ca urmare a hotãrârii pronunţate de judecãtorul-sindic; b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata .................; - în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale si nu am savarsit fapte care sa aduca grave prejudicii autoritatilor contractante c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Operator economic, ........................ (semnatura autorizata) Formular nr. 12C Operator economic _________________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: [ ] in nume propriu; [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; [ ] ca subcontractant al .........................................; (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici; [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice alta autoritate contractanta, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Operator economic, ........................ (semnatura autorizata) Formular nr. 12D CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertã independentã I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/a............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de ..........................., în calitate de autoritate contractantã, cu nr. ........................ din data de ........................, certific /certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã; 3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã; 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor. III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data ............... Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnãturi) Formular nr.B5 OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si (denumirea/numele ofertantului) cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam lucrarile de reparatii curente Corp B sala de repetitii subsol pentru suma totala de _______________________________lei la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei. 2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem executarea lucrarilor la data solicitata de beneficiar. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ________________ zile, respectiv pana la data de _______________________________si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; _ |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi daca aceasta nu se incadreaza in limita dispozitiilor bugetare repartizate. Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez (semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)